Scientific Committee

Chair Person

Dr.R.Kim

Dr.Meenu Singh

Mr.Vimal Wahkulu

Dr.Gopalan

Dr.Raghavan

Dr.Divya

Ms.Sudhamony

Dr.Gopal Pillai

Mr.Jai Ganesh Udayasankaran

Dr.Suvarna Nalapat

Mr.Repu Daman

Dr.Biju Soman

Mr.Satheesh

Dr. Krishnakumar

Dr.Uma Shankar

Er.Farooq Ahmed Wani

Dr.Nitha V Panicker

Dr.Rajiv B

Dr.Suchitra Mankar